EDİRNE İDARE MAHKEMESİ’NİN SAROS KARARI!

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Edirne İdare Mahkemesi, BOTAŞ tarafından yapılan Saros FSRU Liman ve Boru Hattı Projesi’nin ÇED olumlu kararını iptal etti. Edirne idare Mahkemesi, Saros, Gönüllüleri, Keşan Kent Konseyi ve yöre halkının 3 yıllık mücadelesini haklı buldu.

Trakya’nın İnci olarak bilinen Saros Körfezi’ne yapılmak işten FSRU Boru hattı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölge halkına rağmen “Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı vermişti. Saros FSRU Liman ve Boru Hattı Projesi’nin ÇED Olumlu kararını 2. kez iptal eden mahkeme, projenin durdurulmasına hükmetti.

Konu ile ilgili ortak açıklama yapan Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi; “Edirne İdare Mahkemesi Saros Fsru ÇED Olumlu Kararını iptal etmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını uyarıyoruz. Mahkeme iptal kararını derhal uygulayın ve liman inşaatını ve boru hattı yapımını hemen durdurun.”

Saros Körfezi için uzun süredir beklediğimiz Adalet, nihayet ses verdi. 3 yıllık mücadelemizde Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi olarak hukukun üstünlüğüne inancımız ve  büyük Saros dayanışmasının sonucu ÇED oyununu bozduk. Sahillerde uygulanmakta olan İnşaat yasağına rağmen Botaş gece gündüz durmadan büyük gürültülerle çevredeki tüm halkı uyutmadan inşaata devam etti.

Halkın iradesinin de haklarının da yok sayıldığı liman inşaatının ve boru hattının hukuksuzluğu bilimsel raporlar ve ikinci iptal kararı ile hüküm altına alınmıştır. Bakanlık ve Botaş bilime ve yargı kararına saygı göstermek ve inşaatı hemen bugün Anayasa gereği durdurmak zorundadır.”ifadelerine yer verdi.

“YARGI HUKUKUSZULUĞA SON VERDİ”

” Saros Körfezinin denizine, kıyısına, ormanına, canlı yaşamına kast edilerek, arazi  sahipleri ve köylülerin mülkiyet haklarını çiğneyerek , doğamıza verdiğiniz geri dönülmez zararlar yanınıza kalmayacaktır.”denilen açıklamada; “BOTAŞ “gümrükten mal kaçırır gibi” deyimini doğrularcasına, alelacele boruları döşeyerek, iskele kazıklarını dikerek, “Atı alan Üsküdar’ı geçti”  diyebilmek için mi bilinmez (!) büyük bir hızla çalıştı. Ama artık yargı bu hukuksuzluğa son verdi.

BOTAŞ ve yüklenici firmanın bu gayretleri, resmi ve bilimsel bilirkişi raporlarının başından beri işaret ettiği gibi, kamu kaynaklarının boşa gideceğini ve doğal varlıklarımızın yok olacağını bir kez daha ortaya koymuş, haklılığımızı  kanıtlamıştır.

“SAROS’DAN HEMEN ÇIKIN”

Bu güne kadar binlerce kez söyledik. Saros Körfezinin denizine, kıyısına, ormanına, canlı yaşamına kast edilerek, arazi  sahipleri ve köylülerin mülkiyet haklarını çiğneyerek , doğamıza verdiğiniz geri dönülmez zararlar yanınıza kalmayacaktır.

Birazdan Avukatımızın açıklayacağı Edirne İdare Mahkemesinde süren 1.ÇED iptal davamızın 2. karar sonucuna göre BOTAŞ’ın sadece dış ticaret amacıyla Saros Körfezine yaptığı bu vandalizme Edirne İdare Mahkemesi iptal kararıyla dur demiştir. Bu haksız, hukuksuz zulüm yeter!  Durdurun artık bu vandallığı ve Saros’dan hemen çıkın.

“SAROS’U TERK ETMENİZİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi olarak, bu proje nedeniyle yeryüzünden, su dibine kadar her yok olan canlının, talan edilen doğal yaşamın hakkını aradığımız gibi hukuk ve bilim tanımaz tavırlarınızla verdiğiniz zararların da Saros’u terk etmenizin de takipçisi olacağız.

10 Temmuz 2021 günü Keşan’da yurdun dört bir yanından gönüllülerimizle bir araya gelerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve BOTAŞ’ın Saros’a yaptıklarını hep birlikte haykıracağız.

Saros Körfezinin tüm kıyılarını, doğal yaşamı, denizimizi tüm kötülüklerden korumaya bilinç, kararlılık ve dayanışmayla devam edeceğiz”denildi. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VE BOTAŞ, SAROS FSRU LİMANI VE KARA BORU HATTI İNŞAATINI DERHAL DURDURULMALIDIR”

 

Edirne İdare Mahkemesi’nin Saros için verdiği kararın hukuksal yönünü değerlendiren Av.Bülent Kaçar; “Keşan Kaymakamlığının ve Keşan Jandarma İlçe Komutanlığının idari yargı kararını uygulayarak Saros Fsru projesine dair tüm çalışmaları ivedilikle durdurmasını talep ediyoruz”dedi.

 Av.Kaçar ;”Edirne İdare Mahkemesi’nce, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ile müdahil Botaş şirketinin usule dair itirazları yerinde görülmeyerek Saros FSRU Limanı İnşaatı için 2019 yılında verilen ÇED Olumlu Kararının bilime ve hukuka aykırılığı nedeniyle gerekçeli iptal kararı tebliğ edilmiştir.

Edirne İdare Mahkemesinin 2020/938 Esas ve 2021/943 Karar sayılı 11 Haziran 2021 tarihli gerekçeli kararına göre İnşaat Mühendisliği Yönünden, bölgede elde edilen değerlerin kıyı yapıları ve yakın kıyı bölgesindeki etkilerinin (sediment yığılması ya da kıyı erozyonu ve liman içi sirkülasyonu gibi) raporda değerlendirilmediği, bu muhtemel sonuçlar karşısında yapısal modifikasyonlar/iyileştirme yöntemlerinin açıklanmadığı, bu kapsamda Mart 2019 tarihli Nihai ÇED raporunun kıyı boyu katı madde hareketinin getireceği belirsizlikler, buna karşı alınacak önlemler açısından yetersiz durumda olduğu, ayrıca liman içi sirkülasyon ile ilgili belirleyici bir çalışma ve yapının buna uygun hale getirilmesi ile ilgili çalışma (modelleme) ve değerlendirmelerin yetersiz olduğu,

Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği açısından ise jeolojik bilgi girdisi üzerine jeolojik ortamın mühendislik tanımlamasının yapılmadığı, mühendislik ortam tanımlaması sonucu kurulacak hidrojeolojik modelin de ÇED raporunda yer almadığı, ÇED raporunda verilen veri girdisinin hidrojeoloji ile ilgili kesin proje aşamasında yapılması gereken çalışmaları kapsayamayacağı dikkate alındığında, Mart 2019 tarihli Nihai ÇED Raporunun Hidrojeoloji başlığı altında verilen bilgilerin kapsam açısından yetersiz olduğu görülmekle;

Mart 2019 tarihli Nihai ÇED Raporunda İnşaat Mühendisliği ve Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği açısından belirtilen eksikliklerin ÇED raporunu bu yönlerden kusurlandırıcı nitelikte olduğu anlaşıldığından,

Saros FSRU projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19/04/2019 tarih ve 5473 No’lu “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararında İnşaat Mühendisliği ve Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından dava konusu işlemin iptaline, Danıştay Başkanlığı nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verilmiştir.

Anayasanın 138.maddesine göre ” Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

İdari Yargılama Usul Kanununun 28.maddesine göre “  idare mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. “

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Botaş, Saros Fsru Limanı ve Kara Boru Hattı inşaatını derhal durdurarak denizimizden, tarlalarımızdan ve ormanlarımızdan derhal çıkmalıdır.

Anayasanın 125.maddesine göre “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği hukuksuz ÇED Olumlu Kararı nedeniyle Botaş şirketi de bilime ve hukuka aykırı hazırlattığı ÇED raporunu nedeniyle Saros Körfezinde denize, tarlalara ve ormanlara verilen tüm zararları gidermek ve telafi etmek zorundadırlar.

Devlet kurumları olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Botaş şirketi Anayasaya ve kanunlara karşı gelmekten derhal vazgeçmeli, halkın iradesine ve yargı kararına hemen bugün saygı göstermelidir.

Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi bileşenleri Keşan Kaymakamlığına Saros Fsru Gemi İskelesi ÇED Olumlu kararının iptaline dair Edirne İdare Mahkemesinin kararının derhal uygulanması için bugün dilekçe vereceklerdir.

İdari Yargılama Usul Kanununun 52.maddesine göre “Temyizyoluna başvurulmuş olması…mahkemekararlarının yürütülmesini durdurmaz“şeklinde konuştu.

“BOTAŞ, BÜTÜN ÇALIŞMASINI DURDURULMALIDIR”

Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi bileşenleri Keşan Kaymakamlığına Saros Fsru Gemi İskelesi ÇED Olumlu kararının iptaline dair Edirne İdare Mahkemesinin kararının derhal uygulanması için verdiği dilekçe ise şöyle; “

1 – Ekte sunduğumuz Edirne İdare Mahkemesinin 2020 / 938 Esas ve 2021 / 943 Karar sayılı dava dosyası kapsamında 11.06.2021 tarihinde mahkemece Saros FSRU projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca alınan 19.04.2019 tarih ve 5473 Nolu “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararında hukuka uyarlık bulunmadığından dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verilmiştir. (EK:1) 

2 – T.C.Anayasasının 138/son maddesinde : “…Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” denilmiştir.

3 – İdari Yargılama Usul Kanununun 28/1 maddesinde : “…Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. (…)” denilmiştir.

4 – Anayasa kuralları, buyurucu ve bağlayıcı Hukuk kurallarıdır. Mahkeme kararlarının geciktirilmeden yerine getirilmesi zorunludur. İnsan hak ve özgürlüklerini; sosyal adaleti, toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve güvence altına almayı amaçlamış demokratik bir Hukuk Devletinde, açıklanan Anayasa ve kanun kurallarına rağmen bir Mahkeme kararının yerine getirilmemesi düşünülemez.

5- Yargı kararlarını uygulama durumunda bulunan Kamu görevlilerinin yukarıda açıklanan Kanuni kuralları bilmedikleri ileri sürülemez. Öyle ise; açık, kesin ve emredici Kanun kurallarına bilerek aykırı davranış da kişisel kusur kabul edilmek gerekir. İptal kararı da uygulanması zorunlu yargı kararlarından olduğu, yargı kararlarının yerine getirilmemesinin de suç olduğu kabul edilmiştir. 

6- “ Mevzuatımızda, yargı kararlarının uygulanması konusunda idareye takdir yetkisi tanınmadığı (…) açıktır.” (Danıştay 5. Daire T: 29.12.1999, E: 1999/510, K: 1999/4566) .

7- İdare, idari yargı yerince verilen yürütmenin durdurulması kararını uygulamaktan, “idari tasarrufu ve onun sonucu olan işlemleri durdur[mak] ve bu tasarruf ve işlemlerin tesisinden ve icrasından önceki hukuki durumun yürürlüğünü sağla”mak zorundadır.

8- İdari Yargılama Usul Kanununun 52.maddesine göre “Temyizyoluna başvurulmuş olması…mahkemekararlarının yürütülmesini durdurmaz

9- Keşan Kaymakamlığının ve Keşan Jandarma İlçe Komutanlığının idari yargı kararını uygulamasını, Saros Fsru projesine dair Botaş şirketinin ve yüklenici şirket veyahut taşeron olarak çalışan tüm firmaların denizdeki veya karadaki tüm çalışmalarının ivedilikle durdurulmasını talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız kanuni nedenler ve Sayın Makamınızca re’sen dikkate alınacak nedenlerden dolayı, ekteki Edirne İdare Mahkemesinin 2020 / 938 Esas ve 2021 / 943 Karar sayılı 11.06.2021 tarihli iptal kararının İVEDİLİKLE UYGULANMASINI, Keşan ilçesi Sazlıdere köyü ile Gökçetepe köyü arasındaki alanda yer alan Botaş şirketine ait Saros Fsru projesinin denizde ve karada süren tüm çalışmalarının ve faaliyetlerinin İVEDİLİKLE DURDURULMASINI saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.”Kaynak: Edirne Gerçek Gazetesi

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
EDİRNE İDARE MAHKEMESİ’NİN SAROS KARARI!

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Edirne Gerçek Gazetesi - Edirne'nin Gerçek Sesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin